សេចក្តីជូនដំណឹង
វិទ្យាស្ថាន ពាណិជ្ជសាស្រ្ត អេស៊ីលីដា សូម​ជម្រាប​ជូន​សាធារណជន​ទាំងអស់ ឱ្យ​បាន​ជ្រាប​ថា វិទ្យាស្ថាន យើង​ខ្ញុំ​នឹង​ធ្វើ​ការ​ដេញ​ថ្លៃ​លក់​ឧបករណ៍-សម្ភារ​មួយ​ចំនួន ដូច​មាន​បញ្ជី​ភ្ជាប់​ជូន​មក​ជា​មួយ ។

Welcome to ACLEDA INSTITUTE OF BUSINESS (AIB)

A wholly-owned subsidiary of ACLEDA Bank Plc. providing superior quality of educational and training services to all segments of the community.

Academic Programs ACLEDA Bank's Student Loan
To continue its sustainable missions, AIB provides higher education services on department of business administration in field of finance and banking to local and international students. Currently, AIB has academic programs as the following:

Special Rates for students who wish to study at ACLEDA INSTITUTE OF BUSINESS and apply ACLEDA Bank's Student Loan.

 
New Courses Announcement for Other Organizations and the Public Career Opportunity
 
English for Specific Purposes Video
English for Specific Purposes (ESP) is purposively designed by ACLEDA INSTITUTE OF BUSINESS to provide any interested learners with two areas of English – Business Writing and Business Communication. ESP aims at improving communication skills – speaking and writing...
  • New Term:
  • May 29, 2017 (Weekday Class)
  • May 27, 2017 (Weekend Class)
» read more...

TV Commercial for ACLEDA INSTITUTE OF BUSINESS

 
General English Program ACLEDA Songs
The General English Program (GEP) is a non-assessed, non-academic course especially prepared for learners particularly targeted ACLEDA Bank's staff, students, graduates and public with a focus on improving general English skills. It aims to improve learners' fluency and grammar through...
  • New Term:
  • Jul 17, 2017 (Weekday Class)
  • Jul 29, 2017 (Weekend Class)
» read more...

Please click here for more ACLEDA Songs.

 
Yearly Training Calendar for Other Organizations and the Public
AIB provides a diverse range of training courses that combine concepts and practice delivering the "know-how" and "show-how" and prioritizing highest training quality. This year, a variety of training courses are specially prepared for Banks, MFIs, NGOs, Companies, Public, and Students. Please see them from our Training Calendar and Brochures below:Please input your e-mail address at which will be used only to receive our new training course and other commercial messages.

 
Yearly Training Work Plan for ACLEDA Bank's Staff Our Partner
To improve and develop knowledge, skills and work attitude of staff, ACLEDA INSTITUTE OF BUSINESS and ACLEDA Bank collaboratively prepare yearly training work plan for ACLEDA staff.

In contribution toward sustainable development of MF sector, we have closely worked internationally recognized university, central banks and organizations supporting MF industry in building capacity of MF stakeholders and practitioners locally and internationally. Furthermore, we also have mutually cooperated with financial institutions, NGOs, and companies in creation of employability access for students who successfully completed skills development course from AIB.

 
Training Activities for Other Organizations and the Public
From this link you can find our latest training activities which are listed in chronological order.
» read more...


ACLEDA Bank Plc.

A leading commercial bank in Cambodia and the Bank insured by international standard insurance company (260 branches).


ACLEDA Securities Plc.

A wholly-owned subsidiary of ACLEDA Bank Plc. and providing services as a Securities Brokerage Business to individual and institutional customers.


ACLEDA Properties Ltd.

A wholly-owned subsidiary of ACLEDA Bank Plc. and formed under the Law of the Kingdom of Cambodia to operate...


ACLEDA Bank Lao Ltd.

One of ACLEDA Bank Plc.'s subsidiaries and providing superior financial services in the Lao PDR (41 branches).


ACLEDA MFI Myanmar

One of ACLEDA Bank Plc.'s subsidiaries and operating as a microfinance institution in Myanmar (7 branches).

ACLEDA INSTITUTE OF BUSINESS
Registration No.: 00003836

#50, corner of street 516 and 335, Phum 6,
Sangkat Beung Kak I, Khan Tuol Kork, Phnom Penh,
Kingdom of Cambodia.
P.O.Box: 1149
Tel: +85­5 (0)23 986 937 / 999 944
Fax: +85­5 (0)23 999 979 / 881 780
E-mail: info@acleda-aib.edu.kh
Site Map
Feedback Form
Newsletter
Legal Notice
Find us on Facebook


Online Visitors: 2
Today​ Visitors: 244
Yesterday Visitors: 407
Online Visitors: 2   |   Today: 244   |   Yesterday: 407
Site Map   |   Feedback Form   |   Newsletter   |   Legal Notice 
Online Visitors: 2
Today​ Visitors: 244
Yesterday Visitors: 407
Online Visitors: 2   |   Today: 244   |   Yesterday: 407
Find us on Facebook